Descàrrega app Montserrat Info
Portal de transparència

Notícies Generals

Convocatòria del Ple ordinari de setembre 2017

pleEl dijous 28 de setembre, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací (pdf) podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior.

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES D’AGOST DE 2017.
4.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 20/2017 CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (EXP. 2273/2017).
5.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓN DE CRÈDITS NÚMERO 21/2017 CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI. (EXP. 2283/2017)
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LLEI, INTERESSATS ELEUTERIO SOTO BAÑO i ANTONIA MONTOYA ALFOCEA, PARCEL·LA 384 DEL POLÍGON 22 (EXP. 414/2017)
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, MODIFICACIÓN ORDENANÇA FISCAL TAxA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL (EXP. 2297/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, EXPEDIENT DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA INSTRUïT AL SR. VICENTE JOSÉ FELIP PRIMO. (EXP. 205/2017)
9.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2016. (EXP. 1373/2017)
10.- RATIFICACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 1123/2017 RELATIU A L’AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA. (EXP. 2429/2017)
11.- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018. (EXPT. 2091/2017)
12.- PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de juliol 2017

pleEl dijous 27 de juliol, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de juny (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE JUNY DE 2017.
4.-DONAR COMPTE DE L’INFORME 02/2017 DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, SEGON TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 1692/2017).
5.-DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGON TRIMESTRE DE 2017. (EXP. 1693/2017).
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL CANVI D’UBICACIÓ DEL CARRER GIRA-SOL EN LA COLÒNIA CASA BLANCA, I PROLONGACIÓ DEL CARRER DEL JACINT. (EXP. 1473/2017).
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA LIQUIDACIÓ DE PASTURES DE LA CAMPANYA 2016/17. (EXP. 1509/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA CREACIÓ I/O SUPRESSIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 1688/2017)
9.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’AUGMENT DE L’1% DEL SALARI DELS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 1725/2017)
10.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16/2017 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. (EXPT. 1715/2017).
11.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE EXPROPIACIÓ PER MINISTERI DE LA LLEI, INTERESSATS ELEUTERIO SOTO BAÑO I ANTONIA MONTOYA ALFOCEA, PARCEL·LA 384 DEL POLÍGON 22. (EXP. 414/2017).

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de juny 2017

pleEl dijous 29 de juny, a les 20.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de maig (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE MAIG DE 2017.
4.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACORD DE DESIGNACIÓ DE DIES FESTIUS DE CARÀCTER LOCAL DEL CALENDARI LABORAL DE 2018. (EXP. 1232/2017).
5.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT SOBRE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 03/2017. (EXP. 1398/2017)
6.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2017: PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS. (EXP. 1423/2017)
7.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2017: PER APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI DE 2016 PER A AMORTIZAR DEUTE. (EXP. 1424/2017)
8.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D'EU, COMPROMÍS, PSOE, AIGUA I LA REGIDORA NO ADSCRITA, Mª PAZ LÓPEZ GONZALEZ, PER A EXIGIR UN NOU MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC. (EXP. 1499/2017)
9.- PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Convocatòria del Ple ordinari de març 2017

pleEl dijous 30 de març, a les 19.00 hores, tindrà lloc la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Montserrrat a la sala de plens de la Casa Consistorial. El veïnat el podrà seguir en directe a través de la TV local o per Internet. A més, podrà fer preguntes a través del Facebook i del Twitter de l'Ajuntament, a banda de formular-les també presencialment. Així doncs, durant aquesta sessió el públic podrà participar de la manera següent:

1. En el punt final de precs i preguntes, en què el públic assistent podrà fer les preguntes que considere, estiguen o no en l'ordre del dia.
2. A través de l'entrada del Ple que es publicarà al Facebook de l'Ajuntament de Montserrat on s'anunciarà l'ordre del dia, en la qual es podran fer preguntes dels temes que s'hi tracten des de la pestanya de comentaris.
3. A través del Twitter corporatiu @AjMontserrat, inserint en el comentari l'etiqueta #PleAjMontserrat

Des d'ací podeu consultar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de febrer (pdf)

L'Ordre del Dia del Ple és el següent:

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. DONAR COMPTE D'ASSUMPTES DIVERSOS.
3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE FEBRER DE 2017.
4. RATIFICACIÓ DE LA CARTA DE DENÚNCIA DEL CONTRACTE DE L'AIGUA. (EXP. 502/2017)
5. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DEL PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HÒMENS DE L’AJUNTAMENT DE MONTSERRAT. (EXP. 319/2017)
6. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LA MOCIÓ SOBRE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE–EU. (EXP. 571/2017)
7. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE TEMPS LLIURE. (EXP. 351/2017)
8. APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE MOFICIACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 6/2017:TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA. (EXP. 617/2017)
9. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE RESOLUCIONS DICTADES EN CONTRA DE LES OBJECCIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ I PRINCIPALS ANOMALIES D’INGRESSOS. (EXP. 606/2017)
10. DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2018-2020. (EXP. 682/2017)
11. PRECS I PREGUNTES.

ImprimeixCorreu-e

Vés amb compte aquestes falles

MODEL D'AUTORITZACIÓ DISMINUCIÓ EDATS D'ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Si cliqueu en la imatge podeu descarregar-vos el model d'autorització de disminució d'edats d'ús d'artificis pirotècnics. També podeu demanar-lo a les dependències de la Policia Local i a les oficines de l'Ajuntament de Montserrat.

Model AutoritzacióCATEGORIES D'ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Consulteu clicant en aquesta taula les edats d'ús dels artificis pirotècnics.

Categories petards reduida


ETIQUETATGE D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Saps identificar a quina categoria correspon cada artifici?

Etiquetatgereduit


RECOMANACIONS D'ÚS D'ARTIFICIS PIROTÈCNICS

Tin en compte aquestes recomanacions.
Recomanacionsreduida“Vés amb compte!” és una campanya de prevenció d’accidents pirotècnics que posa en marxa per segon any consecutiu la Regidoria d'Educació de l’Ajuntament de Montserrat a través de l’Espai Familiar de Montserrat. Es tracta d’una jornada amb consells d’ús, que tindrà lloc el 6 de març a la Casa de la Cultura de Montserrat, entre els escolars de 8 a 14 anys del Col·legi Evaristo Calatayud i l’institut Alcalans, i que enguany, en col·laboració amb AVIVA Montserrat, l’Agència de Promoció del Valencià municipal, s’ha completat amb un sorteig entre aquells escolars que juguen a uns passatemps que contenen vocabulari valencià de la pirotècnia. En el fullet informatiu que conté els passatemps, també hi ha uns codis QR per a descarregar-se els cartells de la pirotècnia editats per la Diputació de València, i el full d’autorització d’ús de material pirotècnic.

Els premis que s’atorgaran són tres caixes de seguretat que contindran material pirotècnic ajustat a l’edat dels premiats, tot gentilesa del Quiosc La Llibertat, distribuidor de material pirotècnic a Montserrat. A més, cada aula participant rebrà els tres exemplars dels cartells del vocabulari de la pirotècnia (manifestacions festives, artificis i espectacles pirotècnics).

La campanya s'iniciarà amb una jornada en què la Policia Local explicarà a l'alumnat dels centres escolars participants, els diferents tipus de petards que hi ha (classe I, II, III i IV), i a quines edats poden utilitzar-los. A més, es parlarà dels principals perills que presenta el seu ús i les mesures de seguretat que han de tindre en compte a l'hora de manipular-los, o quan els emmagatzemen a casa.

ImprimeixCorreu-e

banner imatges futur

logo mancomunitat

NOTÍCIES MANCOMUNITAT
VALL DELS ALCALANS

Butlletí Municipal Digital

mail 256
Subscriu-t'hi

 •   Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

    Segueix-nos

 •   Contacta

 •   Contacta

 •   Segueix-nos

    Ací Estem

    Plaça Esglesia n1
    Montserrat 46192 (València)

    962 988 000
    962 998 058

Datos de mapasDatos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas
Datos de mapas ©2015 Google
Datos de mapas ©2015 Google