Licitació Escoles Esportives i Temps Lliure

Imatge.BANS’ha publicat anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 199, de data 14/10/2016, sobre CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI D’ESCOLES ESPORTIVES I DE TEMPS LLIURE.

Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques es poden trobar en la seu electrònica d'aquesta pàgina web (perfil de contractant).

La presentació d’ofertes serà de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP (del 15 al 29 d’octubre).

Imprimeix